Sri Vrajamandal Parikrama – Places Visited on Vrajamandal Parikrama 02

1774
Published on Feb 06, 2014

Sri Vrajamandal Parikrama – Places Visited on Vrajamandal Parikrama. Bhaktin Diksha mentions the places that are visited on Vrajamandal Parikrama.

On their journey through Vraja-rnandala, pilgrims may be fortunate enough to have darsana of the following prominent banyan trees (vatas):

1) Vamsivata – Vrndavana
(2) Vamsivata – Bhandiravana
(3) Sanketvata
(4) Bhandiravata
(5) javata
(6) Srivata
(7) Jatajutavata
(8) Kamavata
(9) Manoramavata
(10) Asavata
(11) Asokavata
(12) Kelivata
(13) Brahmavata
(14) Rudravata
(15) Sridharavata
(16) Savitrivata

Mountains in Vraja-mandala
Pilgrims on Vraja-mandala parikrama will visit or pass close by the following hills or mountains (parvatas):

(1) Giriraja-Govardhana

(2) Setu-kandara-parvata – Adi-badrt-narayana

(3) Sangrasikara-parvata – jhulana-sthana

(4) Nila-parvata – near Sanara-sikhara

(5) Anandadri-parvata – near Sanara-sikhara

(6) Udvana-parvata

(7) Sankhakuta-parvata

(8) Adi Kedaranatha-parvata – near Kamyavana

(9) Carana-pahadi – Kamyavana

(10) Indrasena-parvata (a stone slide) – Kamyavana

(11) Vyomasura-gufa (a cave) – Kamyavana

(12) Bhojana-thalt – Kamyavana

(13) Visnu-cihna-pada-parvata – Kamyavana

(14) Lukluki-kandara – Kamyavana

(15) Bajani-sila (a musical stone) – Kamyavana

(16) Suvarnacala – Sunahara-gaon

(17) Carana-pahadi – Nandagaon

(18) Atora-parvata – Uficagaon

(19) Sakhtgiri-parvata – Uficagaon

(20) Visnu-parvata – Varsana

(21) Brahma-parvata – Varsana

(22) Nandisvara, or Rudra-parvata – Nandagaon

(23) Chott (small) Carana-pahadi – near Baithana

For more videos of Sri Vrajamandal Parikrama –
http://www.youtube.com/playlist?list=PLhtmKWc6vRTCwQ1Pme00GtbCST4iIcCUT
For more details visit http://www.iskcondesiretree.net/

Category Tag