Prayers to Lord Jagannath – Kadacit Kalindi Tata Vipina

7359
Published on Apr 20, 2014

Adi Shankaracharya has written a song “Kadacit Kalindi Tata Vipina” and the Official Name for this song is “Sri Sri Jagannathastakam”. This astakam glorifies Jagannath who resides with his brother Baladeva and Subhadra in Nilacala Hill. Jagannatha means “Lord of the universe”. He is the ocean of mercy and even the demigods worship His lotus feet. He is the most merciful form of Shri Krishna and who ever approaches Him with faith and devotion will fulfill their desires and their sins will get destroyed.

(1)
kadacit kalindi-tata-vipina-sangitaka-ravo
mudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhupah
rama-sambhu-brahmamara-pati-ganesarcita-pado
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(2)
bhuje savye venum sirasi sikhi-puccham kati-tate
dukulam netrante sahacara-kataksam vidadhate
sada srimad-vrndavana-vasati-lila-paricayo
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(3)
mahambhodhes tire kanaka-rucire nila-sikhare
vasan prasadantah sahaja-balabhadrena balina
subhadra-madhya-sthah sakala-sura-sevavasara-do
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(4)
krpa-paravarah sajala-jalada-sreni-ruciro
rama-vani-ramah sphurad-amala-pankeruha-mukhah
surendrair aradhyah sruti-gana-sikha-gita-carito
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(5)
ratharudho gacchan pathi milita-bhudeva-patalaih
stuti-pradurbhavam prati-padam upakarnya sadayah
daya-sindhur bandhuh sakala jagatam sindhu-sutaya
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(6)
para-brahmapidah kuvalaya-dalotphulla-nayano
nivasi niladrau nihita-carano ‘nanta-sirasi
rasanando radha-sarasa-vapur-alingana-sukho
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(7)
na vai yace rajyam na ca kanaka-manikya-vibhavam
na yace ‘ham ramyam sakala jana-kamyam vara-vadhum
sada kale kale pramatha-patina gita-carito
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(8)
hara tvam samsaram druta-taram asaram sura-pate
hara tvam papanam vitatim aparam yadava-pate
aho dine ‘nathe nihita-carano niscitam idarn
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(9)
jagannathastakam punyam yah pathet prayatah shuci
sarva-papa-vishuddha-atma vishnulokam sa gacchati

Read translation – http://www.vaishnavsongs.com/sri-jagannathashtaka/

Category