Ramayan se Jivanopyogi Shikshayen by Dr. Keshavanand Das